Υπόλογη στην ΕΕ η Ρουμανία για την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επίσημα από τη Ρουμανία να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωσή της με τους κανόνες της ΕΕ όσον αφορά στην ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 994/2010 σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη είναι καλά προετοιμασμένα για να αντιμετωπίσουν πιθανές διαταραχές του εφοδιασμού. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν την αμφίδρομη ροή αερίου διαμέσου των συνόρων και να καταρτίσουν εκ των προτέρων σχέδια έκτακτης ανάγκης και προληπτικής δράσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στη Ρουμανία.

Μέχρι σήμερα η Ρουμανία δεν έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή την έγκριση σχεδίου προληπτικής δράσης και σχεδίου έκτακτης ανάγκης, όπως απαιτείται βάσει του κανονισμού σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο. Άλλωστε δεν έχει ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με τις αποφάσεις της για τις αμφίδρομες ροές αερίου. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών έπρεπε να εγκρίνουν σχέδια έκτακτης ανάγκης και προληπτικής δράσης έως τις 3 Δεκεμβρίου 2012.

Οι αποφάσεις για την αμφίδρομη ροή φυσικού αερίου έπρεπε να ληφθούν έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2012. Η Ρουμανία έχει δύο μήνες για να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της, διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο.

 

You may also like...